طراحی لوگو مینیمالتایپوگرافیتصویریترکیبی

طراحی لوگو

افتخار بزرگیست برای ما تا اعلام کنیم خلق لوگو شرکت یا نشان شما در استودیو زیسا به انجام برسد. همواره پایبند به اصل طراحی حرفه‌ای و ناب هستیم آن هم طراحی لوگو استاندارد بر اساس چارچوب‌ها و قوانین بین‌المللی.

در این صفحه می‌توانید نمونه کارهای طراحی لوگو استودیو زیسا را مشاهده کنید. بنابراین یادآوری میکنیم که آنچه که شما در بخش نمونه کار مشاهده می‌کنید صرفا یک طراحی و کسب یک نتیجه و نمایش به عنوان یک اثر یا نمونه کار لوگو نیست، بلکه حاصل تفکر، دوراندیشی و نظرات و سلایق مدیران در حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار است که با دمیدن روح خلاقیت، نوآوری، تخصص و تکنیک در واحد طراحی و خلاقیت استودیو زیسا تبدیل به مهمترین عنصر بصری برند که همان لوگو یا آرم است شده.

طراحی لوگو برند جواهرانه

ایده: حجاب + دختر نوجوان + جواهر
لوگـو بـرای مجموعـه فرهنگـیان مـی‌باشـد
کـه مخاطـب آن دختـران نوجـوان هسـتند

طراحی لوگو برند صدف شو

لوگـو یـک مرکـز لیـزر پوسـت و مـو کـه ایـده
لوگـو از نـام آن، صـدف، گرفتـه شـده اسـت و
از رنـگ هـای پوسـت در آن اسـتفاده شـده اسـت.

طراحی لوگو برند کودکان هوشمند

کــودکان هوشــمند یــک مرکــز آمــوزش
محاسـبات ذهنـی بـا چرتکـه مـی‌باشـد کـه
مخاطبیــن آن کــودکان و نوجوانــان هستند.

طراحی لوگو برند نفیس آی تی

شـرکت هـوش تجـاری نفیـس آیتـی برگرفتـه
شــده از الیــه هــای دیتابیــس بــه صــورت
مونوگــرام حــرف N طراحــی شــده اســت.

بالا